CHAM DICTIONARY | www.nguoicham.com |
<
B H I K R S T
Từ Điển Động-Thực vật Cham
The number of terms: 45
Pages: 3 (Browse)
Contents
Last modified: 15 July 2015

Recently added

1Kaih Ob_H kOt=Linh dương = Antelope 15 July 2015
2Baoh kato Ob_H kOt= 15 July 2015
3sawah xwH chim bồ cắt = kestrel 15 July 2015
4baoh kruec bung Ob_H RkW-! bU~ [Cam M] 15 July 2015
5Karang kr) = san hô= coral 15 July 2015
6Hajan hj# = Mưa= Rain 15 July 2015
7Baoh lahaong Ob_H lOh= = quả đu đủ= Papaya 15 July 2015
8Baoh baar Ob_H ba^= = trái cóc= ambarella 15 July 2015
9Baoh dalim Ob_H dl} = quả lựu= Pomegranate 15 July 2015
10Bhai EB = Chó biển= Seal 15 July 2015
to main page Cham Key-BoardAT Cham ConvertTranscription AT ChamFeedbackLogin top of page
Copyright © Nguoicham-Dictionary. All Rights Reserved Admin User XHTML | CSS