CHAM DICTIONARY | www.nguoicham.com |
6
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y l
¬
O OH OK ON OT
selected terms: 5 page 1 of 1
o o% [Cam M]
((1) không = non, ne pas. (2) ạ = en bien ! alors.) . o nao o% _n+ không đi = ne pas aller . hu o h~% o% không có = il n’y a pa . oh mbeng o oH O$ o% không More…
oh oH [Cam M]
(không = non, ne pas.) . oh mbeng o oH O$ o% không ăn đâu = ne pas mange See also: o ; ké
ok oK [Cam M]
(đực = mâle.) . kabaw ok kbw oK trâu đực = buffle mâl . manuk ok mn~K oK gà trống = coq.
ong o/ [Cam M]
(ông = grand-père,) . ong kaok o/ _k+K ông cố = arrière grand-père . ong ket o/ k@T sơ = arrière arrière grand-père.
otnot oT-_nT [Cam M]
(hớn hở = gai, joyeux.)
Chăm - Việt - Pháp CHAM DICTIONARY
to main page Cham Key-BoardAT Cham ConvertTranscription AT ChamFeedbackLogin top of page
Copyright © Nguoicham-Dictionary. All Rights Reserved Admin User XHTML | CSS