CHAM DICTIONARY | www.nguoicham.com |
6
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y l
¬
BE BI BL BO BR BS BU

Balan Cam blN c' [Cam]

 
Vi.Tên gọi các tháng trong lịch Cham = mois Cham = Cham months

. balan sa blN s% [Cam M]: tháng một = premier = January
. balan dua blN d&% [Cam M]: tháng hai = deuxième = February
. balan klau blN k*~@ [Cam M]: tháng ba = troisième = March
. balan pak blN F%K [Cam M]: tháng bốn = quatrième = April
. balan lima blN l|m% [Cam M]: tháng năm = cinquième = May
. balan nem blN n' [Cam M]: tháng sáu = sixième = June
. balan tajuh blN tj~H [Cam M]: tháng bảy = septième = July
. balan dalipan blN dl|pN [Cam M]: tháng tám = huitième = August
. balan salipan blN sl|pN [Cam M]: tháng chín = neuvième = September
. balan sapluh blN sp*~H [Cam M]: tháng mười = dixième = October
. balan puis blN p&|X [Cam M]: tháng mười một = onzième = November
. balan mak blN MK [Cam M]: tháng mười hai = douzième = December


___
Source: Muka surat 318 - Inalang Cam Moussay-PoDharma, banah 204 (v.pdf format)
to main page Cham Key-BoardAT Cham ConvertTranscription AT ChamFeedbackLogin top of page
Copyright © Nguoicham-Dictionary. All Rights Reserved Admin User XHTML | CSS