CHAM DICTIONARY | www.nguoicham.com |
6
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y l
¬
U UG UH UK UL UM UN UP UR US UT UW

u u% [Cam M]


 1.  
  Vi.(d.) ký hiệu ghi nguyên âm thứ 3 trong bộ chữ Akhar Thrah.
 2.  
  Vi.(d.) trò chơi du (u mọi) = jouer aux barres.

  . main u mi|N u% chơi du.
 3.  
  Vi.(t.) thiếu = incomplet.

  . balan u blN u% tháng thiếu = mois incomplet.
  . kahria u kran k\h% u% \kN tính tháng thiếu tháng nhuần.
to main page Cham Key-BoardAT Cham ConvertTranscription AT ChamFeedbackLogin top of page
Copyright © Nguoicham-Dictionary. All Rights Reserved Admin User XHTML | CSS