CHAM DICTIONARY | www.nguoicham.com |
6
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Y l
¬
U UG UH UK UL UM UN UP UR US UT UW

upak upK [Cam M]


 1.  
  -- (cn.) hapak hpK.
  Vi.(d.) đâu = où?

  . ong daok upak? o/ _d+K upK ông ở đâu? = Où habitezvous?;
 2.  
  Vi.(p.) upak mada upK md% không hề = jamais;

  . upak mada huec kanda upK md% h&@C kQ% không hề sợ sệt = n’avoir jamais peur.
  . upak hagait o upK h=gT o% không hề gì đâu.
to main page Cham Key-BoardAT Cham ConvertTranscription AT ChamFeedbackLogin top of page
Copyright © Nguoicham-Dictionary. All Rights Reserved Admin User XHTML | CSS