Search Results for: cuah

cuah c&H [Cam M]

/crʊah/ 1. (d.) cát = sable. cuah laga c&H lg% cát sạn. cuah klik c&H k*{K cát mịn. cuah kraong c&H _\k” cát sông. cuah patih c&H pt{H cát trắng…. Read more »

đụn | | heap

1. (d.)   h=\n hanrai    /ha-nraɪ/ heap. đụn cát h=\n c&H hanrai cuah. sand dune.   2. (d.)   _c<R caor    /cɔ:r/ heap, hill. đụn cát _c<R c&H caor cuah…. Read more »

cát | X | sand

(d.)   c&H cuah    /cʊah/ sand. cát biển c&H ts{K cuah tasik. sea sand. cát sông c&H _\k” cuah kraong. river sand. cát trắng c&H pt{H cuah patih. white sand…. Read more »

dông | | reptile

dông, con dông (d.)   ajH ajah    /a-ʥah˨˩/ reptile. con dông ở trong hang cát anK ajH _d<K dl’ lb/ c&H anâk ajah daok dalam labang cuah. the reptile is… Read more »

đãi | | pan (sand)

1.  đãi, lọc sạn khô (đg.)   hr{U haring    /ha-riŋ/ to pan (sand); dry filter. đãi cát hr{U c&H haring cuah. pan sand; sand treatment.   2.  đãi, lọc sạn… Read more »

chọn lựa | | choose

(đg.)   _c<H r&H caoh ruah    /cɔh – rʊah/  to choose. (cv.)   c&H-r&H cuah-ruah    /cʊah-rʊah/ chọn lựa hàng tốt để mua _c<H r&H ky% s`’ p`@H b*] caoh ruah… Read more »

hanrai h=\n [Cam M]

/ha-nraɪ/ 1. (d.) nhau thắt = circulaire du cordon ombilical à la naissance.  ndung thaok bak hanrai (tng.) Q~/ _E<K bK h=\n mang bọc quàng dây nhau (một hiện tượng… Read more »

động cát | | sand dune

1. (d.)   _c<R c&H caor cuah    /cɔ:r – cʊah/ sand dune.       2. (d.)   gh~L c&H gahul cuah    /ɡ͡ɣa˨˩-hul˨˩ – cʊah/ sand dune.      

aprai a=\p [Cam M]

 /a-praɪ/ (đg.) vãi = répandre. to spread out. aprai cuah  a=\p c&H  vãi cát. aprai padai ka ada   a=\p p=d k% ad% vãi lúa cho vịt.