Search Results for: sang malam

soi sáng | | illuminate; enlighten

(đg.)   F%hdH pahadah    /pa-ha-d̪ah/ illuminate; to enlighten. đèn dùng để soi sáng đường đi ban đêm mvK pS/ F%hdH jlN _n< ml’ manyâk pachang pahadah jalan nao malam. light… Read more »

paguh pg~H [Cam M]

/pa-ɡ͡ɣuh/ (d.) mai = demain. paguh pagé pg~H p_g^ sáng mai = demain matin; hadah pagé paguh hdH p_g^ pg~H sáng sớm mai = tôt demain matin; jala paguh jl% pg~H trưa … Read more »

taamak taMK [Cam M]

/ta-a-ma:ʔ/ 1. (d.) đơm đớm, đom đóm = luciole. taamak per dalam malam taMK p@R dl’ ml’ đom đóm bay trong đêm. pah taamak mbaok pH taMK _O<K đánh nổ… Read more »

soi | | flash; mirror

1.  soi, chiếu sáng (đg.)   pS/ pachang    /pa-ʧa:ŋ/ to flash. đèn soi đường đi ban đêm mvK pS/ jlN _n< ml’ manyâk pachang jalan nao malam. light used to… Read more »

ăn | huak; mbeng | eat; win

I. (đg.)   h&K huak     /hʊaʔ/ to eat rice. ăn cơm h&K ls] huak lasei. eat rice. ăn ngon h&K bz} huak bangi. eat rice is very delicious. ăn cơm… Read more »

ban đêm | X | night

(d.)   ml’ malam    /mə-lʌm/ night. ngày sáng đêm tối hr] hdH ml’ x~P harei hadah malam sup. daytime is bright, nighttime is dark.  

sang s/ [Cam M]

/sa:ŋ/ (d.) nhà = maison. house. sang danaok s/ d_n<K nhà cửa = habitation; sang ye  s/ y^ nhà tục = maison traditionnelle; sang gan  s/ gN nhà ngang = maison… Read more »

malam ml’ [Cam M]

/mə-lʌm/ (d.)   đêm = nuit. night. malam ni ml’ n} đêm nay = cette nuit (la nuit prochaine). tonight. malam paguh ml’ pg~H đêm mai = la nuit de demain…. Read more »

sàng | | screen; purify

I.  sàng, cái sàng (d.)   c=nH canaih    /ca-nɛh/ the screen (for purify.) (Fr. crible (pour le riz)) sàng dùng sàng gạo c=nH hr{U \bH canaih haring brah. the screen… Read more »

hadah hdH [Cam M]

/ha-d̪ah/ 1. (t.) sáng = clair, lumineux.  hadah pagé hdH p_g^ sáng sớm = le matin, tôt. hadah jieng harei hdH j`$ hr] đã sáng = il fait plein jour…. Read more »