Search Results for: sang mayau

sang s/ [Cam M]

/sa:ŋ/ (d.) nhà = maison. house. sang danaok s/ d_n<K nhà cửa = habitation; sang ye  s/ y^ nhà tục = maison traditionnelle; sang gan  s/ gN nhà ngang = maison… Read more »

sàng | | screen; purify

I.  sàng, cái sàng (d.)   c=nH canaih    /ca-nɛh/ the screen (for purify.) (Fr. crible (pour le riz)) sàng dùng sàng gạo c=nH hr{U \bH canaih haring brah. the screen… Read more »

hadah hdH [Cam M]

/ha-d̪ah/ 1. (t.) sáng = clair, lumineux.  hadah pagé hdH p_g^ sáng sớm = le matin, tôt. hadah jieng harei hdH j`$ hr] đã sáng = il fait plein jour…. Read more »

sang | | pass; luxurious

I.  sang, chuyền sang (đg.)   j&@L juel    /ʤʊəl˨˩/ to pass to. sang qua người khác j&@L tp% ur/ bkN juel tapa urang bakan. pass to others.   II.  sang,… Read more »

đốt (đốt sáng) | | to light

đốt cho sáng, thắp đèn (đg.)   \t&{C truic    /truɪʔ/ to light. đốt đèn \t&{C mvK truic manyâk. light the lamp; light up. đốt đuốc \t&{C =\t truic truai. to… Read more »

mayau my~@ [Cam M]

/mə-zau/ 1. (t.)   song song = parallèle = parallel. jalan mayau jlN my~/ đường song song = route parallèle = parallel road. 2. (đg.)   pa-mayau F%my~@ so sánh = comparer… Read more »

sáng tác | | compose

1. (đg.)   pnH panâh    /pa-nøh/ to compose. sáng tác thơ pnH ar{y% panâh ariya. compose a poem.   2. (đg.)   c&K cuak    /cʊaʔ/ to compose. sáng tác thơ… Read more »

chiếu sáng | | light up

1. (đg.)   F%hdH pahadah    /pa-ha-d̪ah/ shine, light up. dùng đèn chiếu sáng phòng tối mK mvK F%hdH ad~K x~P mâk manyâk pahadah aduk sup. use the light to light… Read more »

pagé p_g^ [Cam M]

/pa-ɡ͡ɣe̞:/ 1. (d.) sáng = matin. morning. pagé ni p_g^ n} sáng nay = ce matin. paguh page pg~H p_g^ sáng  mai = demain matin. kadéh pagé k_d@H p_g^ sáng mốt = après-demain… Read more »

san, sàng | | divide

(đg.)   k*H klah    /klah/ to divide, share out. san nước qua chai (sàng nước) k*H a`% tp% k_l<K klah aia tapa kalaok. divide water into the bottle.