Cham Keyboard – Bàn Phím Akhar Thrah Chăm

Select pronunciation
Size     Help[?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( H
k K g G q Q c C j J z Z x t T d D n N V
k K g G q Q c C j J z Z x t T d D n N V
p f P b B m M v y r l w S s h a i u e A o
p f P b B m M v y r l w S s h a i u e A o
- ) _ = + . < [ { ] } \ | U I W L R Y O E
 -  )  _  =  +  .  <  [  {  ]  }  \  |  U  I  W  L R Y O E
> ? ; , F X
> ? ; , F X