Danh sách ủng hộ Cham Dictionary (Việt – Cham – English)

 DANH SÁCH BẢO TRỢ CHO CDICT ONLINE #2  
1Abd Majid Yunos 200MYR(đã nhận)
2Website NguoiCham.com$500(đã nhận)
3Phú Văn Dũng $100(đã nhận)
4Bá Trung Thiệu$500(đã nhận)
5Mylan Che$500(đã nhận)
6Ysa Cosiem $100(đã nhận)
7Aly Ba$200(đã nhận)
8Qua Anh Dũng $100(đã nhận)
9Đạt Xuân Hiệp $100(đã nhận)
10Teresa Mai (Thủy Tiên)$100(đã nhận)
11vc Zamin Văn $100(đã nhận)
12vc James Ba (Bá Imam) $50(đã nhận)
13vc Thập Danh Đắng$50(đã nhận)
14Hiến Đắc$100(đã nhận)
15Julie Đắc $100(đã nhận)
16vc Sami Ba (vc Hòang Ba)$500(đã nhận)
17vc Kathy Ba $500(đã nhận)
18vc ob Yassin Ba $100(đã nhận)
19vc Sarif Chau + Levy Ba $100(đã nhận)
20vc Ngọc Minh $100(đã nhận)
21Kinh Khánh$500(đã nhận)
22Luu Hoangzdu $200(đã nhận)
23vc Fatimah Amin$100
24Lưu Quang Sáng$100(đã nhận)
25Bao Van Can$200(đã nhận)
26Đàng Reo $50(đã nhận)
27Zalyn Kieu $50
28Min Cham P $30$30
29Indrapura Chau $100(đã nhận)
30Thuy Nguyen $100(đã nhận)
31Hangow Thien $100
Saai VD-G: SpecialGift ( )
32Phiral 500,000đ (đã nhận)
33BiBi Phương 500,000đ (đã nhận)
34Wa Praong 500,000đ(đã nhận)
35Duong Long 500,000đ(đã nhận)
36Eva Ruoii 500,000đ (đã nhận)
37Anh Nguyen Ngoc 50,000đ(đã nhận)
38JaThoai 500,000đ (đã nhận)
39RJ-AntiVirus-Aaa 500,000đ(đã nhận)
40Nang Anh 1,000,000đ (đã nhận)
41Họ Dương Tên Lưu 500,000đ (đã nhận)
42Đàng Ngọc Thủy500,000đ (đã nhận)
43Thong Thai Lam 500,000đ (đã nhận)
44GalaiMT 500,000đ (đã nhận)
45Châu Út Hiệp 300,000đ (đã nhận)
46Patri Nai 200,000đ(đã nhận)
47Jabraok Hamutanran 500,000đ (đã nhận)
48Putra Jatrai 500,000đ (đã nhận)
49Tuan Inu 500,000đ (đã nhận)
50Liem Coi 200,000đ (đã nhận)
51Ja Dar 100,000đ (đã nhận)
52Vủ "cám"100,000đ (đã nhận)
53Thuận Hòa Thương Trinh 500,000đ (đã nhận)
54Nha Trang Chau (đã nhận)
55Kim Tagalau 500,000đ (đã nhận)
56Camry Mohamad 300000đ (đã nhận)
57Hoa Tuoi Duong500,000đ (đã nhận)
58Nuhuang Thai 1,000,000đ(đã nhận)
59Trương Tuấn 2,000,000đ (đã nhận)
60Ty Thap 200,000đ (đã nhận)
61Jano-R 300,000đ(đã nhận)
62Nin Nguyen 1,000,000đ(đã nhận)
63Van Lasaha 500,000đ (đã nhận)
64Jandat Padra1,000,000đ (đã nhận)
65Nguyen Trinh Thi 2,000,000đ (đã nhận)
66Tuệ Nguyên 500,000đ(đã nhận)
67Ja Aia Campa Xđ
68Báo Phú Sang Xđ
69Bảo Trung Từ Xđ
70ImRol Ba Xđ
71Trang Phương Xđ
Tổng cộng: $5,430 + 19,550,000đ + 200MYR
(#CdictTeam đã nhận 200MYR + $4900 + 19,050,000đ)

Wak Kommen