Search Results for: Dah

dahlau dh*~@ [Cam M] dahluw dh*~|

/d̪a-hlau/ (cv.) dahluw dh*~| (t.) trước = avant. before; first. dahlau déh dh*~@ _d@H trước kia = auparavant. dahlau di abih dh*~@ d} ab{H trước hết = avant tout. dahlau… Read more »

dah dH [Bkt.]

/d̪ah/ (cv.) déh _d@H (c.) kìa! dah! hâ ngap hagait nan? dH! h;% ZP h=gT nN? kìa, mày làm chi đấy?

dahlak dh*K [Cam M]

/d̪a-hlaʔ/ (d.) tôi = je, moi. I, me. khaol dahlak _A<L dh*K chúng tôi = nous. ranaih dahlak r=nH dh*K chúng em = nous (en parlant à un supérieur). amaik… Read more »

dahak dhK [Bkt.]

/d̪a-ha:ʔ/ (đg.) tiêu xài.  dahak jién padai dhK _j`@N p=d tiêu xài tiền của.

dakhah-dakhat dAH-dAT [Cam M]

/d̪a-kʱah-d̪a-kʱat/ (đg.) bố thí = faire l’aumône. dakhah-dakhat ka ranaih huak dahlau dAH-dAT k% r=nH h&K dh*~@ phân phát (bố thí) cho lũ trẻ ăn trước.

hadah hdH [Cam M]

/ha-d̪ah/ 1. (t.) sáng = clair, lumineux.  hadah pagé hdH p_g^ sáng sớm = le matin, tôt. hadah jieng harei hdH j`$ hr] đã sáng = il fait plein jour…. Read more »

kandah kQH [Cam M]

/ka-ɗah/ 1. (đg.) bện, chắn bằng cây = tresser avec des lattes en bois ou en bambou. kandah prâng kQH \p;/ bện phên = tresser une claie. lan kandah lN… Read more »

chứng minh | sahhadah | prove

(đg.)   sHhdH sahhadah [A,469]    /sah-ha-d̪ah/ to prove, demonstrate.    có chứng cứ mới chứng minh được h~% ksN k% m/ sHhdH j`$ hu kasan ka mâng sahhadah jieng. evidence is… Read more »

ha hả | | LOL

1. (t.)   QH-QH ndah-ndah    /ɗah-ɗah/ laugh out loud (LOL). cười ha hả _k*< QH-QH klao ndah-ndah. LOL.   2. (t.)   =QH-=QH ndaih-ndaih    /ɗɛh-ɗɛh/ laugh out loud (LOL). cười… Read more »