Search Results for: da

daa da% [Cam M]

 /d̪a-a:/ (đg.) mời = inviter. to invite. da-a tabiak da% tb`K mời ra. da-a tuai tamâ sang da% =t& tm% s/ mời khách vào nhà. raok da-a _r<K da% đón… Read more »

đá | cran | stone; kick

I.  đá, hòn đá, cục đá (d.)   bt@~ batau    /ba˨˩-tau/ stone. (cv.)   bt@| batuw    /ba˨˩-tau/ (cv.)   pt@~ patau    /pa-tau/ (cv.)   pt~| patuw    /pa-tau/ đá mài bt@~… Read more »

dakhah-dakhat dAH-dAT [Cam M]

/d̪a-kʱah-d̪a-kʱat/ (đg.) bố thí = faire l’aumône. dakhah-dakhat ka ranaih huak dahlau dAH-dAT k% r=nH h&K dh*~@ phân phát (bố thí) cho lũ trẻ ăn trước.

bak bK [Cam M]

 /baʔ/ 1. (t.) đầy, vừa đủ = plein, rempli. full, filled. tuh bak  t~H bK  đổ đầy = rempli; padai bak balaok  p=d bK b_l<K  lúa đầy thóc = riz aux épis… Read more »

dalah dlH [Cam M]

/d̪a-lah/ 1. (d.) lưỡi = langue. dalah asau dlH as~@ lưỡi chó. mâk dalah liah mK dlH l`H lấy lưỡi liếm. dalah yau dalah ula carwak (tng.) dlH y~@ dlH… Read more »

mada md% [Cam M]

/mə-d̪a:/ mada md% [Cam M] 1. (t.)   giàu = riche = rich. mada praong md% \p” giàu có = richissime = very rich. ngap mada ZP md% làm giàu = s’enrichir =… Read more »

dak dK [Cam M]

I.   /d̪ak/ 1. (Skt.) daksina dKx{q% /d̪ak-si-na/ hướng Nam = Sud = south. 2. (d.) daksanak dKxnK /d̪ak-sa-nak/ chính Nam = plein Sud = directly south. _____ II.   /d̪aʔ/ 1…. Read more »