Search Results for: Vợ

vỡ | | broken; leak; split

1.  vỡ, bể nát, không thể sử dụng (t.)   pcH pacah    /pa-cah/ broken (to be useless). chén vỡ pz{N pcH pangin pacah.   2.  vỡ, bể, vỡ miếng nhỏ,… Read more »

vỏ | | phloem

1. (d.)   kl{K kalik    /ka-li:ʔ/ phloem. vỏ cây kl{K ky@~ kalik kayau.   2. (d.)  kQ~H kanduh    /ka-ɗuh/ peel, shell. vỏ trái cây kQ~H _b<H ky@~ kanduh baoh kayau…. Read more »

với | | reach; together with

I.  với, với tay, rướn mình 1. (đg.)   u’ um    /u:m/ to reach.  với tay hái u’ tz{N =pK um tangin paik.     II.  (dùng đặt cuối câu… Read more »

vỗ | | clap

1. (đg.)   pH pah    /pah/ to clap, to play (drum). vỗ vào mặt pH _O<K pah mbaok. vỗ trống baranâng pH brn/ pah baranâng.   2. (đg.)   cbK cabak … Read more »

vong bản | | disown one’s origin

1. (t.)   lh{K a_g<K lahik agaok    /la-hɪʔ – a-ɡ͡ɣɔk˨˩/ disown one’s origin. vong quốc nhưng không vong bản lh{K a`% m{N oH lh{K a_g<K lahik aia min oh lahik… Read more »

vô cớ | | groundless

1. (t.)   _d<K-_d<K daok-daok    /d̪ɔ:ʔ-d̪ɔ:ʔ/ groundless. hắn vô cớ đến chửi mắng V~% _d<K-_d<K =m p&@C nyu daok-daok mai puec. 2. (t.)   _d<K _E<H daok thaoh    /d̪ɔ:ʔ –… Read more »

vồ bắt | | mallet

(đg.)   kc| kacaw    /ka-caʊ/ to mallet. vồ bắt kc| mK kacaw mâk. cọp vồ bắt r_m” kc| pH ramaong kacaw pah.